خبرهاي داخلي کانون
23عکس | ۱۳۹۴/۳/۱۲ - ۱۵ : ۲۳ | تعداد بازديد : ۳۳۳۰۲ | نام صاحب اثر :
جشن‌‌نیمه‌‌شعبان‌‌وتجلیل‌‌ازجانبازان‌شاغل ‌کانون ‌درمجتمع‌شهید‌ملک‌شامران