کاروان پیک امید درکانون یالم

پیک امیدی دیگر در کانون ایلام(دبستان شهید نجفی روستای چالسرا)

کاروان پیک امید کانون ایلام که شعار آینده ساختنی است را در محتوای برنامه های متنوع و هدف مندش قرار داده است،در پی ایجاد نشاط فرهنگی و باور به آینده ای روشن در حال روستاگردی است.با هم گزارشی از حضور در یکی از این روستاها را ببینیم.