گرامی‌داشت هفته‌ی پژوهش و یلدا در کانون سمنان

مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری استان سمنان با اجرای فعالیت‌های علمی‌فرهنگی و برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی، بازدیدهای علمی و... هفته‌ی پژوهش و آیین باستانی یلدا را گرامی داشتند.