بازدید از مرکز ایوان با حضور مسئولین کانون وشهرستان ایوان انجام شد

دردیدارمعاون اداری مالی کانون وجمعی از همکاران بامعاون سیاسی امنیتی فرمانداری ایوان بازدید از مرکز ایوان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون استان، در دیدار وگفتگوی عزیزپوریان معاون اداری مالی کانون به همراه جمعی از همکاران، با صادقی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ایوان بازدید از مزکز ایوان انجام شد. 

در این دیدار عزیزپوریان ضمن اشاره به فعالیت های چندگانه فرهنگی وهنری ، ادبی کانون واستقبال اعضا وخانواده ها از برنامه ها و فعالیت های کانون در جهت ایجاد فضایی پرانگیزه وفعال تر در مرکز به اعلام مشکلات مرکز ایوان پرداخت وضمن گفتگو با معاون سیاسی امنیتی فرماندار ایوان درخواست همراهی فرماندار ودیگر مسئولین در جهت رفع موانع ومشکلات نمود . 

در این دیدار ضمن بازدید معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ایوان از مرکز وسالن نمایش و کتابخانه به بررسی مشکل پرداخته شد. 

در ادامه صادقی، ضمن استقبال از فعالیت های کانون ، در جهت رفع مشکلات مرکز قول مساعد وهمراهی داد. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =