کارگاه آموزش قصه‌گویی برای مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان کرمان  10 شهریور 98 با حضور علی خانجانی از بنیان‌گذاران قصه‌گویی در کانون برگزار شد.

خبر برگزاری کارگاه قصه‌گویی در کانون کرمان

برچسب‌ها