برگزاری سومین انجمن هنری نمایش با حضور اعضا و مربیان مراکز استان بوشهر

سومین انجمن هنری نمایش 10 مهرماه 1398 با حضور اعضا و مربیان مراکز کانون استان بوشهر و همچنین مهمان ویژه این مراسم جهانشیر یاراحمدی رییس انجمن هنرهای نمایشی بوشهر با هدف بررسی و مطالعه آثار معرفی شده به هجدهمین جشنواره کشوری هنرهای نمایشی در سالن آفرینش های مرکز شماره 2 برگزار شد.