پودمان آموزشی بحث آزاد ویژه مربی مسئولان و مربیان فرهنگی مراکز کانون استان بوشهر

پودمان آموزشی بحث آزاد ویژه مربی مسئولان و مربیان فرهنگی مراکز کانون استان بوشهر با حضور حمید نوایی لواسانی مدرس این دوره و با هدف کلی آموزش و آَشنایی با فعالیت بحث آزاد ، ضرورت اهداف ، و روش های اجرای آن در مراکز فرهنگی هنری از 3 تا 5 آذرماه 1398 به مدت 20 ساعت نظری-عملی و در دو نوبت صبح و عصر در مرکز شماره 2 کانون بوشهر برگزار شد.