برگزاری چهارمین جلسه ی انجمن فیلم سازی نوجوان در مرکز گناوه

چهارمین جلسه ی انجمن فیلمسازی و پویانمایی مرکز گناوه 7 آبان ماه 1398 با حضور مدرس این دوره حسین احمدزاده و اعضاء نوجوان برگزار گردید ؛ این کارگاه به مدت 2 ساعت همراه با آموزش بخش هایی از نرم افزار انیمیشن سازی و طراحی کارکترهای ساده بود.