نشست سالانه کارشناسان ارزیابی عملکرد در جوار امام مهربانی

نشست سالانه کارشناسان ارزیابی عملکرد با حضور محمدعلی‌ مقیمی، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات کانون و کارشناسان ارزیابی کانون سراسر کشور یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ در مشهد آغازشد