پیک امید کانون فارس در روستای اوه لارستان

پیک امید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس در روستای محروم اوه از توابع لارستان حاضر شد. این روستا در ۱۱۵کیلومتری لار واقع شده و مربیان مرکز لارستان ۲۱بهمن ۱۳۹۸ همت کردند و برنامه پیک امید را برای کودکان و نوجوانان محروم روستا به انجام رساندند.