سالهای دور کتابخانه سیاروستایی کانون استان کردستان به روایت تصویر

کتابخانه های سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت سیار به مناطق دور و نزدیک و عموماً محروم می رود و برای کودکان 7 الی 17 سال علاوه بر کتابرسانی به اجرای فعالیت های فرهنگی ،هنری و ادبیمی پردازد.