جدیت کانون ایلام با نظافت و ثبت کتاب در روشن گذاشتن چراغ ارتباط با بچه ها

ثبت کتاب،فضاسازی جدید و نظافت و ضد عفونی مراکز کانون استان ایلام در کنار فعالیت های مجازی با بیش از شصت گروه مجازی و دوازده انجمن مجازی،چراغ ارتباط با بچه ها را روشن نگه داشته است.