گزارش تصویری از تشکیل کارگروه توسعه مدیریت ارزیابی عملکرد کانون لرستان

با حضور معاون سازمان مدیریت و سرمایه انسانی، رییس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد، مدیرکل کانون لرستان وکارشناسان جلسه کارگروه توسعه مدیریت ارزیابی عملکرد کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان برگزارشد.