آثارهنری اعضای مراکزکانون لرستان به مناسبت روزقدس

امروز هفدهم اردیبهشت ماه 1400 در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و همزمان با روزجهانی قدس، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در سراسراستان لرستان در فضای مجازی، فعالیت های مختلفی را برای کودکان ونوجوانان اجرا می کند.