گرامی داشت روزجهانی معلولین در کانون لرستان به روایت تصویر-3

در گرامی داشت هفته ی معلولان، مربیان مراکز کانون پرورش فکری سراسر استان با هماهنگی وهمکاری مدارس استثنایی ضمن حضور در این مدارس برای کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه برنامههایی مختلفی با محور کتاب و کتاب خوانی برگزار کردند.