خراسان رضوی

افسانه ماردوش در آرامگاه فردوسی

نمایش افسانه ماردوش از تولیدات کانون خراسان رضوی به مناسبت دهه هنر حماسه «۲۵ اردیبهشت تا ۳ خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر» در محل آرامگاه بزرگترین حماسه سرای جهان «ابوالقاسم فردوسی» به مدت هشت شب اجرا شد و بیش از هشت هزار نفر بازدید کننده داشت.