نواختن زنگ قصه‌گویی در مراکز فرهنگی هنری خراسان رضوی

همزمان با سراسر کشور زنگ قصه‌گویی در مراکز فرهنگی هنری خراسان رضوی نواخته شد و اعضای مراکز میهمان قصه‌های مربیان شدند. این فعالیت به مناسبت برگزاری آئین ثبت ملی قصه‌گویی کانون برگزار گردید و اوقات خوشی را برای اعضا فراهم کرد.