گزارش تصویری فعالیت‌ها و کارگاه‌های تابستانی مراکز کانون استان تهران

مراکز کانون امسال روزهای پرشور و تلاشی را سپری کردند و با برگزاری کارگاه های متنوع در کنار کودکان و نوجوانان استان تهران بودند. گزارش تصویری از کارگاه های مراکز 14، 18، 27، 30، اخترآباد و مرکز تخصصی سوفار