اردوی اعضای نوجوان دختر مراکز فرهنگی هنری کانون گلستان

اردوی جمعی از اعضای نوجوان دختر مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور در اردوگاه نشاط شهرستان گرگان برگزار شد.