طرح کانون مدرسه و حضور پرشور دانش آموزان در مراکز کانون خراسان جنوبی به روایت تصویر

مراکز کانون در شهرستان‌های مختلف استان با اجرای طرح کانون و مدرسه با اجرای برنامه‌های مختلف کتاب محور میزبان دانش آموزان مدارس هدف طرح هستند. (تصاویر مراکز فردوس، قاین، 2 طبس، سرایان)