مشارکت کودکان و نوجوانان به همراه خانواده برای یک انتخاب بزرگ

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

مشارکت کودکان و نوجوانان به همراه خانواه های شان در پای صندوق های رای 11 اسفند ماه

به گزارش ‌روابط عمومی استان کردستان تعداد ۴ مرکز کانون به عنوان شعبه اخذ رأی در استان انتخاب شده بود که پذیرای جمع کثیری از رای اولی ها و مشارکت کودکان به همراه خانواده این عزیزان بود

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

۰۷:۰۳ بعدازظهر

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند

امروز رای اولی ها در کردستان خوش درخشیدند