به گزارش ‌روابط عمومی استان کردستان تعداد ۴ مرکز کانون به عنوان شعبه اخذ رأی در استان انتخاب شده بود که پذیرای جمع کثیری از رای اولی ها و مشارکت کودکان به همراه خانواده این عزیزان بود