اولین دیدارهای مدیر کل کانون پرورش فکری در سال 1403

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در اولین هفته ی کاری 1403 در دیدارهای جداگانه ای با فرماندار قاینات در خصوص مشارکت در راه اندازی مرکز 2 قاین وهمچنین رییس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی پیرامون انجام فعالیت های مشترک دیدار کرد