چند نما از اجرای طرح کانون -مدرسه در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

این طرح با هدف آشنایی کودکان، نوجوانان، اولیای تربیتی و والدین با کانون، فعالیت‌ها و اهداف آن اجرا می‌شود که طی آن دانش‌آموزان در قالب یک بازدید یک‌روزه در مراکز کانون حضور یافته و یک روز را در فضای کانون سپری می‌کنند و به صورت رایگان از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و... کانون بهره مند می‌شوند.