گزارش تصویری/ یک روز با مربی سیار در روستای قلعه جوق فامنین

روز کتابخانه سیار فرصتی بود تا با یکی از مربیان کتابخانه سیار همراه شویم و به دل روستا بزنیم و یک روز را با یک مربی کتابخانه سیار سپری کنیم. برای این سفر نیم روزی خبرنگار و فیلمبردار خبرگزاری فارس را نیز با خود همراه کردیم.