تابستونتو در مراکز کانون لرستان بساز:

برنامه های تابستانی مراکز کانون پرورش فکری لرستان به روایت تصویر-آلبوم۵

حال و هوای این روزهای مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان لرستان با شعارتابستانتو بساز و حضور کودکان ونوجوانان گرم و پرشور است.