تابستونتو در مراکز کانون لرستان بساز:

برنامه های تابستانی مراکز کانون پرورش فکری لرستان به روایت تصویر

حال و هوای گرم مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان لرستان با شعارتابستانتو بساز باحضور کودکان ونوجوانان