راهبردهای فرهنگی باید موجب کاهش آسیب های اجتماعی شود

اندازه گیری کمی نتـایج عملکـرد فرهنگی دستگاه ها و نهادها در اثربخشی برنامه های آنها موثر است

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون هرمزگان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: باید عملکرد ارگان های مسئول استان در اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج حاصل شده بتوان اقداماتی برای بهبود تصمیم‌گیری زیربنایی انجام داد.

دکتر سعید ناجی در حاشیه بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با تاکید بر ضرورت اثربخشی برنامه های در فعالیتهای امـور فرهنگـی، گفت: حرکت به سوی اندازه گیری کمی نتـایج عملکـرد امور فرهنگی دستگاه ها و نهادها در اثربخشی برنامه های امـور فرهنگـی موثر است که باید در مسیر آن گام برداشت در غیر این صورت نمیتوان هیچگونه پیشرفتی را در این زمینه انتظار داشت‌.

وی بیان کرد: ارزیابی عملکـرد صـرفاً انـدازه گیـری و آگـاهی از کیفیت خدمات نیست بلکـه بـه طـور طبیعـی اصـلاح عملکرد و افزایش کیفیـت را نیز در پـی خواهـد داشت.

وی اضافه کرد: هنگــامی کــه اهــداف فرهنگی در دستگاه های متولی مـشخص شد، اولـین و مهمتـرین کـار در فرآیند برنامه ریزی و ارزیـابی امـور فرهنگـی، طراحـی شاخص های فرهنگ و تعیین ابزار سنجش آن است.

ناجی خاطر نشان کرد: شاخصها در جهت شـناخت موقعیـت کنـونی، تعیـین اهـداف و ارزیـابی عملکـرد جهـت سـنجش موفقیـت برنامه ها و همچنین برنامه ریزی جهت افزایش اثربخشی در آینده در سطوح مختلف نفش به سزایی خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، افزود: فعالیت‌های فرهنگی بسیار ارزنده و خوبی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان صورت گرفته که قابل تقدیر است اما این فعالیت ها نیازمند اندازه گیری کمی نتایج برای اثربخشی بیشتر است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه را بسیار بارز دانست و گفت: فعالیت دستگاه های فرهنگی و اجتماعی برای کاهش آسیب های جامعه باید در یک مسیر و تکمیل کننده یکدیگر باشد.

ناجی خاطر نشان کرد: دستگاه ها و ارگان های متولی فرهنگ استان برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باید مانند اجزای یک پیکر واحد حرکت کنند و هر دستگاه تمام کنند فعالیت دیگری باشد در غیر این صورت نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم نگرش اجتماع‌ محور از سوی متولیان امر فرهنگ به عنوان راهکاری برای مقابله با زمینه های آسیب های اجتماعی، گفت: پیشگیری همواره بهتر از درمان است و باید این اصل در اساس کار نهادها و دستگاه های مسئول در حوزه های اجتماعی قرار گیرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =