پودمان آموزشی فعالیت‌های تربیتی و اجتماعی در اردوها با حضور جناب غنی در استان قم برگزار شد

پودمان آموزشی فعالیتهای تربیتی و اجتماعی در اردوها در سه روز با حضور مسئولین و مربیان مراکز در سالن همایش‌های مرکز 6 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم و مجتمع فرهنگی آموزشی نرجس خاتون زیر نظر استاد غنی برگزار شد.