استقبال اعضای مرکز فراگیر کرمانشاهی در مرحله کتابخانه‌ای جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

اعضای مرکز فراگیر نهاد کتابخانه‌های شهر کرمانشاه با راهنمایی دبیرخانه بخش استانی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، در این رویداد بین‌المللی فرهنگی شرکت کردند.