آغاز دوره آموزش مستندسازی تجربه‌های فرهنگی در کرمانشاه

دوره آموزش«مستندسازی تجربه‌های فرهنگی»، ویژه مربیان مسئول مراکز کانون استان کرمانشاه در مرکز آموزش کانون استان(واقع در مرکز شماره ۱۴) از صبح روز دوشنبه هشتم مهرماه ۱۳۹۸ آغاز شده است.