حضور معاون و جمعی از همکاران کانون البرز در مراسم گرامی داشت روز معلولان

مهری فلاح، معاون کانون البرز و جمعی از کارشناسان و مربیان در مراسم وِیژه گرامی داشت روز معلولان که روز یکشنبه 17 آذر 1398 در مدرسه استثنایی زمردیان کرج برگزار شد، حضور یافته و کانون و فعالیت های آن در این حوزه را معرفی کردند.