انجمن قصه‌گویی «قاف مثل قصه» در مرکز شماره ۳ کانون پرورش فکری کرمانشاه برگزار شد

انجمن قصه‌گویی «قاف مثل قصه» از سوی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در مرکز شماره ۳ کانون پرورش فکری کرمانشاه، روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.