تکریم کودکان کار با حضور «زلمه میرزایی» در کانون کرج

بسیج کانون با همکاری کانون البرز ویژه برنامه ی تکریم کودکان کار را با حضور زلمه میرزایی روز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۸ در سالن همایش های کانون البرز برگزارکرد و زلمه میرزایی درخت مهربانی کاشت .