حامد حجتی مدیر کل کانون استان قم در دیدار سجاد عمرانی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم گفت : با تعامل کانون پرورش فکری و  نهاد کتابخانه عمومی می توان برای کودکان و نوجوانان فراگیرونیازهای ویژه گام های گسترده ای را برداشت.
در ادامه بازدید مدیر کل کانون قم و همراهان، عضو افتخاری کتابخانه های عمومی قم شدند وکارت عضویت رایگان دریافت کردند.
همچنین حجتی در طرح «درخت‌یاری» نیز شرکت کرد و یک نهال به نام وی به عنوان شاعر معاصر کاشته شد.