جلسه‌ی مشترک با نماینده‌ی خانه‌ی کتاب، پیرامون حضور کانون استان تهران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب

با حضور سیدعلی حسینی، سرپرست اداره‌کل کانون استان تهران، تفرشی نماینده‌ی خانه‌ی کتاب، مهرنوش قربانعلی معاون فرهنگی و کبرا بابایی مسئول واحد آفرینش‌های ادبی کانون استان تهران، جلسه‌ای مشترک به منظور تعامل و همکاری این دو دستگاه فرهنگی و شرکت کانون استان تهران در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد.