بازدید مدیرعامل و هیات همراه از کانون پرورش فکری استان خراسان رضوی

مدیرعامل به همراه معاون توسعه و مدیریت منابع و مدیرکل بودجه و اعتبارات روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ از اداره‌کل و برخی مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی بازدید کرد.