حضور کتابخانه سیار کانون خوزستان در رزمایش جهادگران فاطمی

کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز با حضور در رزمایش جهادگران فاطمی،میز خدمت ادارات استان خوزستان، به اجرای فعالیت های فرهنگی برای کودکان پرداختند.