ویژه برنامه" زمین پاک "در قاب دوربین

ویژه برنامه "زمین پاک" در راستای ارتقاء سطح آگاهی اعضا در رابطه با محیط زیست و مراقبت های از محیط زیست باحضور پرشور اعضای مرکز یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همراهی کارشناس آموزش پسماندبرگزار شد.