بر بال پرندگان در قاب دوربین

اعضاء پسر مرکز شماره ۹ به اردوی باغ پرندگان قم رفتند.این اردو با هدف آشنایی اعضاء با پرندگان مختلف و نوع زندگی و محل زندگی آنان ، همچنین تقویت روحیه پرسشگری و ایجاد علاقه و انگیزه اعضاء به انجام فعالیت های علمی و تحقیقی و ایجاد نشاط و شادی در اعضاء صورت گرفت .