اردوی"یک روز با طبیعت" ویژه اعضاء فعال دختر مرکز ۲

به منظور آشنایی وانس باطبیعت، کسب تجربه های عملی دراردو، شناخت مکان های مختلف، آموزش اخلاق وآداب سفر، جذب ونگهداری اعضاء وهمچنین پوشش اهداف تربیتی در بین اعضاءدختر مرکز ۲ کانون پرورش فکری قم ،مورخ ۷شهریور ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری اردوی دردهکده سلامت صبا منطقه دستجرد کرد.