اردوی"یک روز با طبیعت" ویژه اعضاء فعال پسر مرکز ۲

به منظور آشنایی وانس باطبیعت، کسب تجربه های عملی دراردو، شناخت مکان های مختلف، آموزش اخلاق وآداب سفر، جذب ونگهداری اعضاء وهمچنین پوشش اهداف تربیتی در بین اعضاءپسر مرکز ۲ کانون پرورش فکری قم ،مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری اردوی دردهکده سلامت صبا منطقه دستجرد کرد.