ایستگاه پایانی هفته کتاب و کتابخوانی در مراکز کانون استان بوشهر از نگاه دوربین

کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در طول سال فعالیت های کتاب محور متنوعی برای کودکان و نوجوانان اجرا می کنند که با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی این فعالیت ها ویژه تر می شود.