آشنایی اعضا مراکز فرهنگی هنری استان بوشهر با چله ی تموز

همزمان با چله ی تموز (انقلاب تابستانی) اعضا مراکز فرهنگی هنری کانون استان بوشهر با این رویداد نجومی آشنا شدند و در کارگاه های ساخت ساعت خورشیدی و رصد خورشید شرکت کردند.