در پی جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در فلسطین؛

مراکز فرهنگی هنری کانون استان بوشهر از کودکان فلسطینی حمایت کردند

مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی با موضوع فلسطین، به همراه اعضا جنایات رژیم صهیونستی را محکوم کردند.