گزارش تصویری طرح کانون_مدرسه در مراکز استان کرمانشاه

با اجرای طرح کانون_ مدرسه در مراکز استان کرمانشاه، حضور مربیان در مدارس و دانش‌آموزان مدارس در مراکز کانون، انجام گرفت و در همین راستا مربیان کانون به اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی و... پرداختند.