مشارکت مدیرکل، کارکنان کانون و کودکان و نوجوانان بوشهری در طرح کاشت یک میلیارد درخت

مدیرکل، کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و کودکان و نوجوانان بوشهری در قالب کاشت یک میلیارد نهال در کشور ، در پارک لیل بوشهر نهال کاشتند.