ایستگاه فرهنگی کانون استان بوشهر در پارک شغاب

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با هدف دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق مختلف شهر به فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، ایستگاهی برای کودکان و نوجوانان در پارک شغاب بوشهر برگزار کرد.