معاون فرهنگی کانون پرورش فکری در استان مرکزی،

از فرآیند برگزاری اولین دوره تربیت مربی کانون بازدید کرد

فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از فرآیند برگزاری اولین دوره تربیت مربی کانون در شهرهای اراک و ساوه روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بازدید کرد .