هفته جهانی نجوم در مرکز علوم و نجوم استان زنجان به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان زنجان؛ مسئول مرکز فرهنگی هنری علوم و نجوم گفت: ویژه برنامه هفته جهانی نجوم در مرکز علوم و نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با تمام مراکز علمی و نجومی در سراسر کشور امسال نیز با شعار "نجوم ایران، همبستگی و تعامل" در طی روزهای تعیین شده در این هفته در محل مرکز علوم و نجوم برگزار گردید.